👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Privacyverklaring -  knfom

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Privacyverklaring KFOM Kring beide Vlaanderen

KFOM Kring beide Vlaanderen introduceert deze privacyverklaring om uw privacy nog beter te beschermen. Met deze privacyverklaring willen we onze leden meer tekst en uitleg geven over de manier waarop we omspringen met hun persoonlijke gegevens en wat we allemaal doen om deze data te beveiligen. Hiermee volgen we de nieuwe Europese privacywetgeving, of General Data Protection Regulation (GPDR), die strengere normen introduceert op het vlak van gegevensbescherming.

KFOM Kring beide Vlaanderen draagt privacy en communicatie hoog in het vaandel en we stellen dan ook alles in het werk om onze leden zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp. De nieuwe GDPR-wetgeving, die de privacyrechten van personen over heel de wereld versterkt, gaat in op 25 mei 2018. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van onze vereniging, onze privacyverklaring voor onze leden en wat de GDPR concreet voor u betekent, kunt u een kijkje nemen op onze site (hieronder) of in het volgende tijdschrift Nr 184.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, service of tool van KFOM Kring beide Vlaanderen waar in deze privacyverklaring naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier u ze opent of gebruikt, inclusief via mobiele apparaten.

 

PRIVACY VERKLARING van KFOM beide Vlaanderen

Contact

Als KFOM Kring beide Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in een meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens :

 • KFOM Kring beide Vlaanderen : Secretariaat

Hoppe Werner

Potentestraat, 15

8000   BRUGGE

Tel : 050/68.59.74      GSM : 0496/31.29.68


E-mail : hoppe.werner@telenet.be

 • KFOM Kring beide Vlaanderen : Ondervoorzitter - Penningmeester

Verplancke Johan

Lindemeers, 22

8730   OEDELEM

Tel : 0496/46.68.60

E-mail : verplancke.johan2@telenet.be

Het verzamelen van persoonsgegevens

KFOM Kring beide Vlaanderen verzamelt persoonlijke gegevens wanneer u deze op een webformulier invult, gegevens schriftelijk of via mail naar ons stuurt, of op een andere manier met ons communiceert.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals een manier om u te kunnen identificeren, zijn noodzakelijk om uw lidmaatschap van KFOM Kring beide Vlaanderen af te sluiten. De bezorging van alle andere persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar kan noodzakelijk zijn om deel te nemen aan onze activiteiten. Een voorbeeld daarvan is het telefoonnummer.

KFOM Kring beide Vlaanderen geeft u de toestemming om gegevens met sociale mediasites te delen of om sociale mediasites te gebruiken om uw lidmaatschap aan te maken of om uw lidmaatschap met de betreffende sociale mediasite te verbinden. Deze sociale mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over u bijhouden (bijv. inhoud die door u werd bekeken, inhoud die door u leuk werd gevonden).

Als u ons toegang tot een site met video-inhoud geeft, gaat u ermee akkoord dat KFOM Kring beide Vlaanderen uw videoweergaven kan delen met of uw gegevens over uw videoweergaven kan ophalen bij sociale mediasites van derden en dit gedurende minstens twee jaar of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt of de verbinding met de sociale mediasite opzegt.

U regelt de persoonlijke gegevens waartoe wij toegang krijgen via de privacyinstellingen op de betreffende sociale mediasite en de toestemmingen die u aan KFOM Kring beide Vlaanderen geeft wanneer u toegang verleent tot de persoonlijke gegevens die door de betreffende sociale mediasite over u worden bijgehouden. Door een account van een sociale mediasite aan uw lidmaatschap te linken en ons toestemming te geven voor de toegang tot deze informatie, gaat u ermee akkoord dat KFOM Kring beide Vlaanderen gegevens die door deze sociale mediasites worden bezorgd, in overeenstemming met deze privacyverklaring kan verzamelen, gebruiken en bewaren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door KFOM Kring beide Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KFOM Kring beide Vlaanderen.
 • Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Om tijdschriften, informatie en uitnodigingen te kunnen versturen, mits uw toestemming.
 • Om betalingsverwerkingen en lidmaatschapbeheer te bezorgen.
 • Om onze dienstverlening uit te voeren, te meten en te verbeteren, om onze dienstverlening veilig en operationeel te houden en om de inhoud van onze website aan te passen.
 • Om u te contacteren in verband met uw lidmaatschap, om problemen met uw lidmaatschap op te lossen, om een geschil op te lossen, om kosten of verschuldigde bedragen te innen of indien het op een andere manier noodzakelijk is om u een dienstverlening te kunnen aanbieden.

Als u KFOM Kring beide Vlaanderen voor de hierboven aangegeven doeleinden contacteert, kan dit via e-mail, telefoon, SMS/tekstberichten en Bpost.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan KFOM Kring beide Vlaanderen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboorteplaats, geboortedatum, adres, nationaliteit.

KFOM Kring beide Vlaanderen gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uw keuzes hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Communicatievoorkeuren.

U kunt uw voorkeuren voor communicatie met KFOM Kring beide Vlaanderen  en andere leden aan ons kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens en u kunt ons laten weten welke informatie en uitnodigingen u wilt ontvangen.

Adverteren.

Zonder uw toestemming geven wij derde partijen geen toestemming om uw persoonlijke gegevens op onze website voor hun eigen reclamedoeleinden te traceren en te verzamelen.

Verstrekking aan verwerkers.

De gegevens die u geeft, kan KFOM Kring beide Vlaanderen aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
 • Het verzorgen (en verspreiden) van uitnodigingen, het drukken van een tijdschrift en het kenbaar maken van het programma van de activiteiten.
 • Het bijhouden van de ledenlijst en de betalingen van het lidgeld via een database.

KFOM Kring beide Vlaanderen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden.

KFOM Kring beide Vlaanderen zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

KFOM Kring beide Vlaanderen kan uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

KFOM Kring beide Vlaanderen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

KFOM Kring beide Vlaanderen gebruikt uw persoonlijke gegevens om de rechtmatige belangen na te streven waar uw rechten en vrijheden geen voorrang krijgen boven deze belangen. Wij hebben regelingen geïmplementeerd om onze belangen en uw rechten in balans te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval om :

 • De dienstverlening van KFOM Kring beide Vlaanderen te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens te bekijken in verband met niet uitgevoerde betalingen voor deelname aan activiteiten van onze vereniging.
 • Onze uitnodigingen te personaliseren, te meten en te verbeteren op basis van uw voorkeuren.
 • U via telefoon, e-mail of post te contacteren om uw mening te vragen en u te informeren over de activiteiten van KFOM Kring beide Vlaanderen zoals door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
 • De gegevensbeveiliging van de website van KFOM Kring beide Vlaanderen te controleren en te verbeteren.

Bewaartermijn.

KFOM Kring beide Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (tot maximum 3 jaar na stopzetten van de betaling van het lidgeld) dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 10 jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met KFOM Kring beide Vlaanderen kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. KFOM Kring beide Vlaanderen kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt de meeste van uw persoonlijke gegevens bekijken, controleren en wijzigen door met KFOM Kring beide Vlaanderen contact op te nemen. Gelieve uw persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken als ze veranderen of onnauwkeurig zijn. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en wilt weten, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, neemt u contact met ons op.

Als u het wettelijke recht hebt om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens of om te verzoeken om deze te wijzigen of te verwijderen, kunnen wij in sommige gevallen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetten, die toegang of de gevraagde wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens toch weigeren.

Bij het niet betalen van het lidgeld en na uitblijven van enige reactie van het lid na het versturen van een aanmaning tot betaling stopt KFOM Kring beide Vlaanderen na 2 jaar met de verwerking van de gegevens. Als u verzoekt dat wij stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming voor het gebruik of onthulling van uw persoonlijke gegevens voor de aangegeven doeleinden in deze privacyverklaring intrekt (waar van toepassing), is KFOM Kring beide Vlaanderen mogelijk niet meer in staat om u al onze diensten en ledenservice te bezorgen en die in deze privacyverklaring is aangegeven. Op uw verzoek zullen wij uw lidmaatschap afsluiten en uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met KFOM Kring beide Vlaanderen op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden aan de volgende partijen onthullen : gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover wettelijk is toegestaan.

 • Om aan juridische vereisten te voldoen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.
 • Aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek of wettelijk proces in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, u of een van onze andere leden wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek of het verzoek om informatie, zoals naam, plaats, staat/provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Aan kredietinstellingen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen).
 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Beveiliging van gegevens.

KFOM Kring beide Vlaanderen werkt er hard aan om onze bestanden en ledeninformatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

De originele database met de gegevens van de leden bevindt zich bij de penningmeester. Deze database staat op een PC en is dubbel beveiligd met een Paswoord. Een kopie van de database wordt eveneens bijgehouden op een beveiligde USB-stick. Ook de secretaris beschikt over een kopie van deze database.

Zoals hierboven aangegeven beperkt KFOM Kring beide Vlaanderen de toegang tot de persoonlijke gegevens tot de bestuursleden van onze vereniging. Onze verwerkers van gegevens en alle derden zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheids verplichtingen en kunnen worden bestraft als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Wijziging privacy statement.

KFOM Kring beide Vlaanderen behoudt het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op de site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. KFOM Kring beide Vlaanderen kondigt dus wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring via de site van KFOM Kring beide Vlaanderen of via e-mail aan.

Opgemaakt op 24 mei 2018 – Secretariaat van KFOM Kring beide Vlaanderen : Potentestraat, 15 te 8000 Brugge.